Archive for the ‘w3c’ Category

w3c (World Wide Web Consortium)

w3c (World Wide Web Consortium) สำหรับท่านที่ต้องการทำเว็บ หรือพัฒนาเว็บ และหลายคนที่ต้องการ ทำ seo กับเว็บ ของท่านหรือของผู้ว่าจ้าง ตอนนี้ต้องมีความรู้และทราบว่า w3c คืออะไร เนื่องจากการพัฒนา เว็บนั้นต้องรองรับการใช้งานของ browser จากค่ายต่างๆ และส่งผลทางด้าน การเก็บข้อมูลของ search engine ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น w3c (World Wide Web Consortium) เป็นองค์กร ระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ w3c เกิด ขึ้นจาก ความร่วมมือกันมากกว่า 450 องค์กร ซึ่งรวมถึงองค์กรอย่าง Microsoft, Sun Microsystems และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับนาๆชาติ นำโดย นาย ทิม เบิร์นเนอร์ ลี ก่อตั้งในปี 1994  ประกอบด้วยสถาบัน 3 สถาบันคือ […]

Powered by WordPress|